PPT PKS Spółka z o. o. – transport krajowy, międzynarodowy, auto serwis

cropped-icon_pks.png

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 13, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem danych osobowych jest Grzegorz Janiak. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: PPT PKS Sp. z o.o., ul. Strzelińska 13, 55-010 Żerniki Wrocławskie lub e-mail: g.janiak@pks.wroclaw.pl.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonymi postępowaniami, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń.
Dane będą przetwarzane aby: kontaktować się w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a naszymi partnerami/klientami, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych. Ponadto, dane będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy, w celach marketingowych oraz utrzymaniu relacji biznesowych.

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane otrzymujemy bezpośrednio od klientów lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują (otrzymujemy dane takie jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź przez czas wymagany przez prawo dla wykonania określonego obowiązku prawnego lub uprawnienia np. dochodzenia roszczeń. Ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przekazywane: naszym dostawcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top